İşbu sözleşme hazır web sitelerinin satışı, kullanım hakkı ve şekli, ve verilecek hizmetler ile ilgili satıcı ve alıcı arasındaki kullanım hizmetini kapsamaktadır.

Satıcı, Hürriyet Cad. No:147/17 İzmit/KOCAELİ adresinde mukim EDMİGA İnternet Hizmetleri (iş bu protokolde kısaca “EDMİGA” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.

İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin websitesi ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının EDMİGA tarafından hazırlanması, kurulumu hizmetini kapsamaktadır.

Hürriyet Cad. No:147/17 İzmit/KOCAELİ adresinde mukim EDMİGA İnternet Hizmetleri (iş bu protokolde kısaca “EDMİGA” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta web sitesinin kullanım hakkını satın alacak olan şahıs veya şirket (bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.

MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. MÜŞTERİ, Beğendiği sablonu seçerek websitesini satın almak ile sorumludur.Müşteri ekstra domain ücretlerini ödemekle yükümlüdür.
2. Web tasarımın düzenlenmesi ve tasarlanması aşamasında gerekli olan resim ve yazılı dökümanları MÜŞTERİ’nin kendisi tedarik etmeli veya ettirmeli, resimlerini EDMİGA kontrol paneli üzerinden MÜŞTERİ tarafından yüklenmelidir.Websitesinin içeriklerinin düzenlenmesinden EDMİGA sorumlu tutulamaz.Web paketinin 1 yıllık kullanım hakkının (yalnızca EDMİGA sunucularında kullanılmak üzere) satın alınması için EDMİGA ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.
3. MÜŞTERİ, EDMİGA tarafından kullandırılan yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının kendisine ait olmadığını bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını Satın almış olduğu hazır web paketinin kullanım hakkının (yalnızca EDMİGA sunucularında kullanılmak üzere) satın aldığını hiç bir şekilde almış olduğu websitesinin başka sunucularda çalıştırılamıyacağını websiteleri dosyalarına ve yazılıma erişimine izin verilmiyeceğini,ftp izni verilmiyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4. MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, EDMİGA’nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.5. MÜŞTERİ, websitesinde yayınladığı içeriklerden Herhangi bir sebepten dolayı bilgi kaybı yaşandığında EDMİGA bu durumdan mesul olmayacaktır. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı EDMİGA’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
EDMİGA’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MÜŞTERİYE’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili MÜŞTERİ kaynaklı olmayan oluşabilecek yazılımsal hataları ve sorunları en geç 45 gün içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.
EDMİGA müşteri destek taleplerine en geç 7 gün içerisinde cevap verecektir.
GİZLİLİK VE GÜVENLİK
Hem EDMİGA hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü sahışlarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.
MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan EDMİGA’yi mesul tutamaz.
ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.
MADDE 7: TEBLİGATLAR
İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgah olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
MADDE 8: GARANTİ
Web sitesinin, istenilen her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde testleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve toplam garanti süresi 1 yıl olacaktır.
EDMİGA tarafından titizlikle geliştirilecek ve test aşamasında olası hatalardan arındırılacak web sitesinde, 1 yıllık garanti süresi içerisinde MÜŞTERİ’nin kendi hataları hariç olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya sitenin çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
MADDE 9: ÜCRETLENDİRME ve ÖDEME
Web sitesinin hazırlanması için belirli ücret önceden kararlaştırılmış olup,EDMİGA istediği paketi,aylık,yıllık,iki yıllık ve üç yıllık TÜRK LİRASI olarak satın almaktadır.
MÜŞTERİ EDMİGA almış olduğu paketin ücretini peşin olarak ödemektedir
1. UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR
Aşağıda yer alan kurallar taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
1.1 Müşteri, bu Siteyi ve bu Sitede bulunan Hizmetler ile sunduğu tüm içerikleri, işbu Sözleşme ve uygulamadaki tüm ulusal ve uluslararası kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacaktır.
1.2 Müşteri, önceden hususi yazılı izin almaksızın başka bir Kullanıcının ya da başka bir kişi ya da kurumun kimliğiyle siteye girmeyecek ve başka bir Kullanıcıya, şahsa ya da kuruma vekaleti veya yazılı sözleşme veya izin belgesi olmaksızın içerik sunumu yapmayacaktır.
1.3 Müşteri, önceden hususi yazılı izinlerini almaksızın, Kullanıcı İçeriklerini (aşağıda açıklanmıştır) ya da başka bir Kullanıcı, kişi ya da kuruma ait kamuoyuna ifşa edilmemesi gereken ya da bu kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren bilgileri derlemeyecek ya da bunlardan yararlanmayacaktır.(kişisel bilgi veriler, özel hayatın gizliliğini ihlal edecek türde bilgi, belge, veri ve kayıtlar)
1.4 Bu Site ve bu Sitede bulunan Hizmetler ya da içerikler (sadece ve tümüyle EDMİGA ‘nin takdir yetkisine göre belirlenecek olup) aşağıdaki biçimlerde kullanılmayacaktır:
1.4.1 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER, 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:
1. MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. İntihara yönlendirme (madde 84),
2. Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
3. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
4. Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
5. Müstehcenlik(adult) (madde 226),
6. Fuhuş (madde 227),
7. Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228),
8. suçları.
b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.
1.4.2 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN ŞEREFE KARŞI SUÇLARINI DÜZENLEYEN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:
Hakaret
MADDE 125. – (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı,
1.4.3 BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN MALVARLIĞINA İLİŞKİN SUÇLARI DÜZENLEYEN 10. BÖLÜMÜ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:
Hırsızlık
MADDE 141. – (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden almak,
Nitelikli hırsızlık
MADDE 142…
(2) Suçun;
e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
İşlenmesi halleri.
1.4.4 BUNUN YANI SIRA:
MÜŞTERİ Aşağıda belirtilen hususlarda internet sitelerinde satışı ve tanıtımı yasal olan ürünler ve hizmetler sunacaktır. websitesi.com.tr’nin, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti halinde, haber verilmeksizin websitesinin ve e-maillerinin ve tüm hizmetlerini tamamen durdurma yetkisi bulunacaktır:
1. Reçeteli ilaç, uyuşturucu ve psikotropik maddeler,

2. Telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürün ve hizmetler,

3. Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,

4. Dinleme cihazı ürünleri,

5. Fatura ödeme hizmetleri.

6. Hayvan haklarının ihlali ve istismarına yönelik ürün/hizmetler

7. İlaç Testlerini Geçmeye Yönelik Yardım (Doping ilaçları vb) satışı yapan siteler

8. İnsan onuruna, kamu düzenine, genel ahlak, asayiş ve sağlığa aykırı, şiddet içerikli ürün/hizmetler

9. Sahtecilik, kaçakçılık, hırsızlık, vb. yasal olmayan yollardan elde edilmiş her türlü ürün/hizmet

10. T.C. Tarım, gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Tebliğ No: 2013/49 ile diğer tasalara mevzuata uygun olmayan yollardan elde edilmiş her türlü ürün/hizmet

11. Açık artırma / eksiltme siteleri

12. Alım Satımı devlet iznine tabi olan ürünler,hizmetler

13. Alkollü içecek satışı ve tanıtımı yapan siteler

14. Bahis ve kumar siteleri

15. Zayıflama tabletleri ürün satışı ve tanıtımı yapan web siteleri

16. Canlı hayvan satışı yapan siteler

17. Çağrı merkezi aracılığıyla yapılan offline satışlar

18. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürün satışı yapan siteler

19. Fatura ödeme merkezleri

20. Fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali ve istismarına yönelik taklit veya sahte ürün/hizmetler

21. FOREX faaliyeti gösteren siteler

22. Hisse senedi, tahvil, bono satışı yapan siteler

23. İnsan organı satışı yapan siteler

24. İnternet servis sağlayıcılığı sağlayan siteler

25. Kaçak ve ithalatı yasak ürün satışı yapan siteler

26. Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, eposta,ikametgah adresi gibi bilgilerin yayınlanması veya satışa sunulması.

27. Kopya ve bandrolsüz ürün satışı veya tanıtımı yapan siteler

28. Kültür ve tabiat varlıkları satışı yapan siteler

29. Markaların promosyon ürünlerinin satışını yapan siteler

30. Maymuncuk ve kilit açıcı satışı yapan siteler

31. Oyun kopyalamaya yönelik(R4/modchip) ürün/hizmetler

32. Piramit şeklinde satış gerçekleştiren veya tanıtımı yapılan web siteleri

33. Radar dedektörü satışı yapan siteler

34. Reçeteli ve reçetesiz ilaç satışları veya tanıtımı yapan siteler

35. Reçeteli,reçetesiz ilaçlar, Lensler, Endikasyon bilgisi içeren ürün satışı veya tanıtımı yapan siteler

36. Resmi kıyafet ve üniforma satışı veya tanıtımı yapan siteler

37. Sahte belge,kimlikler, pasaport, diploma, asalet ünvanları vb. satışı yapan siteler

38. Sahte veya Replika ürün satışı veya tanıtımı yapan siteler

39. Sentetik Uyarıcılar (Banyo Tuzu, K2, Spice, Genie,Kronic olarak adlandırılan maddelerin tümü) ve Salvia Divinorum satışı veya tanıtımı yapan siteler

40. Sigara ve tütün mamulü satışları veya tanıtımı (Elektronik sigara satışı dahil)

41. Siyasi içerikli siteler

42. Şans oyunları bileti satışı veya tanıtımı yapan siteler

43. Tasarruf cihazları satışı veya tanıtımı yapan siteler

44. Toplu elektronik posta adresi listesi satışı veya tanıtımı yapan siteler

45. Trafik Aygıtı (Radar kilitleyici vb.) satışı veya tanıtımı yapan siteler

46. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücü satışı veya tanıtımı yapan siteler

47. Veteriner tıbbi ürünlerin satışını veya tanıtımı yapan siteler

48. Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımı satışı veya tanıtımı yapan siteler

49. Yanıcı ve patlayıcı madde satışı veya tanıtımı yapan siteler

50. Yasadışı yetişkin siteleri Cinsel içerikli / Pornografik içerikli ürün satan veya tanıtımı siteler

51. Yasaklı yayın satışı yapan veya tanıtımı yapan siteler

52. Gençlerin ve çocukların ruh sağlığına aykırı, çocuk ve insan haklarını zedeliyici ürün ve hizmetler

• Yasa dışı ya da yasa dışı etkinlikleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda;
• Tahkir edici, taciz edici, kötüleyici vesair davranışlarda bulunarak ya da bu davranışları destekleyici ya da teşvik edici tarzda;
• Nefret ve düşmanlığa yol açıcı söylemlerde bulunma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işleme, terörist etkinliklerde bulunma ya da insanlara, hayvanlara ya da mala karşı şiddet uygulama ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etme;
• Spam ya da diğer istenilmeyen toplu e-posta gönderme, bilgisayar ya da ağ korsanlığı ya da şifre kırma eylemlerinde bulunma ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etme;
• Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek;
• Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların özel hayatın gizliliği ya da kişilik haklarını ihlal etmek ya da Diğer Kullanıcılar, diğer kişilere ya da kurumlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğunuz gizlilik yükümlüklerini çiğnemek;
• Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin yerine getirilmesini aksatacak tarzda;
• Yazılım ya da donanımın işlevselliğini bozmak, aşırı kaynak kullanımı, sınırlandırmak ya da bunlara zarar vermek için tasarımlanmış ya da bu tür bozucu ve zararlı etkide bulunabilme özelliğini haiz virüs, solucan, böcek, trojan ya da diğer kod, dosya ya da programları site içeriğine dahil etmek ya da yüklemek; ya da
EDMİGA ya da EDMİGA ‘nin Hizmetleri ile ilgili olarak yanlış ya da yanıltıcı dil kullanmak ya da asılsız ya da küçük düşürücü iddia ya da ithamlarda bulunmak.
1.4.5 Kaldı ki Müşteri, EDMİGA’den hususi olarak yazılı izin almaksızın bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin, Ürünlerin, İçeriğin bir kısmı ya da tamamını başkaca bir ortama kopyalayamayacak ya da dağıtamayacaktır.
1.4.6 Müşteri, bu Site ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri ya da bu Siteyle ilgili teknolojilerin hiçbir kısmını değiştiremeyecek ya da üzerinde oynama yapamayacaktır.
1.4.7 Müşteri, EDMİGA İçeriğine (aşağıda tanımı yapılmıştır) ya da Kullanıcı İçeriğine, Sitenin kendisinden başka bir teknolojiyle ya da başka araçlar vasıtasıyla ya da EDMİGA ‘nin öngöreceğinden farklı yollarla erişimde bulunamayacaktır.
1.4.8 EDMİGA ‘nin hususi yazılı iznini almaksızın herhangi bir ticari kullanım için EDMİGA ‘nin ilgili teknolojileri de dahil, bu Siteyi ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanamayacaktır.
1.4.9 EDMİGA, dilediği zaman, sınırlama olmaksızın bu Sitedeki fiyatları ve Hizmet bedelleri de dahil olmak üzere bu Sitede yer alan herhangi bir hususu ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri değiştirmeye, yenilemeye, belirli bir kısmında değişiklik yapma ya da bunların uygulamasına son verme hakkını saklı tutar.
1.4.10 EDMİGA Hizmetlerinin Kullanıcı’ya satışı ve teslimi esnasında, hizmet özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir. Kullanıcı, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili hizmet kapsamında yer almamasından dolayı EDMİGA’den herhangi bir hak veya zarar iddiasıyla tazmin talebinde bulunamaz.

1.4.11 Müşteri aldığı hizmetler ile ilgili sipariş,ödeme,destek hizmetleri için yazışmalarını sadece sisteme kayıtlı olduğu mail adresi ile yapabilir. Üyelik bilgilerinde kendi bilgilerini içermeyen mail ve telefondan gelecek soru ve istek talepleri cevaplanmaz.

1.4.12 MÜŞTERİ, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde Web Sitesi’ni yenilemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.

1.4.13 Web Sitesi’ni sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti halinde EDMİGA sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler MÜŞTERİYE iade edilmeyecektir.

1.4.14 EDMİGA e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ve ödeme bilgileri ile ilgili hatırlatma maili gönderir. Hatırlatma mailinin teknik aksaklıklar nedeniyle MÜŞTERİ’ye ulaşmamış olmasından dolayı MÜŞTERİ , EDMİGA’ den hiç bir maddi (tazminat, zarar tazmini vb.) talepte bulunamaz.

1.4.15 Bu sözleşme şartlarında olabilecek her türlü anlaşmazlıklarda Kocaeli mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

1.4.16 İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.